Q7173

Liste over Marine Biology Bok : Stem på dine favoritter.

Liste over Marine Biology Bok   : Stem på dine favoritter.

Marinbiologi er et spesialfelt innen biologi som kort kan defineres som studiet av livet i havet. Nærmere bestemt omfatter det studier av hvilke arter som finnes i det marine miljøet, hvordan artene har utviklet seg og hvordan de lever i samspill med miljøet og hverandre, og hvordan energien i form av føde overføres fra primærprodusentene og til de ulike dyregruppene.

Alger utgjør den viktigste gruppen av primærprodusenter i havet, og gir derved grunnlaget for det rike dyrelivet. Organismene som lever i havet er helt tilpasset et liv i saltvann, og de vil ikke kunne overleve lengre tid på land. Marine organismer finnes fra fjæra og til de største dyp i verdenshavene, og i de frie vannmasser. Hovedgruppene er bakterier, alger, virvelløse dyr, fisk og marine pattedyr. Studiet av formering, levesett og bestandutvikling til kommersielt viktige fiskearter blir av og til skilt ut fra marinbiologi og kalt fiskeribiologi.

Marinbiologi er forholdsvis nært knyttet opp til fag som oseanografi, kjemisk oseanografi, marin geologi og fysisk oseanografi.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.