Q46952

Liste over Organized Crime Bok : Stem på dine favoritter.

Liste over Organized Crime Bok   : Stem på dine favoritter.

Organisert kriminalitet er et begrep som blir brukt om en etablert kriminell virksomhet som varer over tid – gjerne med en avklart rollefordeling – og som tar sikte på økonomisk fortjeneste og/eller besittelse av maktposisjoner i samfunnet.

Det finnes ikke noen allmenngyldig definisjon av organisert kriminalitet, og flere fagfolk mener en bør gå bort fra å bruke dette opprinnelig US-amerikanske uttrykket, myntet på kriminelle organisasjoner som mafiaen. Fra til dels konspiratoriske ideer om slike kriminalitetssyndikater som antas å kontrollere store deler av noen lands kriminelle fortjeneste, har (etter)forskere etter etter hvert gått mer over til å beskrive organisert kriminalitet som utøvd av løsere, ofte dyadiske (en-til-en), nettverk.

Oftere sikter en i dag ikke nødvendigvis til bestemte personer eller grupper men til ulike typer illegale markeder, som ulovlig produksjon, import/eksport og handel med (ulovlige eller lovlige) rusmidler, tyvegods, avfall, billetter til kulturelle arrangement, våpen, eller spesielle råstoffer som diamanter, samt pengespill, hallikvirksomhet, menneskesmugling og menneskehandel. Men også mindre handelsrelaterte lovbrudd som ransvirksomhet, beskyttelse og pengeutpressing karakteriseres også ofte som organisert kriminalitet, og er ofte tett knyttet til illegale markeder. Slik kriminalitet kan igjen knyttes til korrupsjon og hvitvasking av penger, og det er mulig å definere mye økonomisk og politisk kriminalitet som «organisert». Den organiserte kriminaliteten anses ofte særlig alvorlig og omfattende med internasjonale forbindelser og store økonomiske tap for samfunnet, men kan også sies å utøve viktige, eller populære, oppgaver, skape uformelle arbeidsplasser og står for betydelige deler av mange staters BNP.

I norsk nyere historie er illegal import og handel med sprit det mest fremtredende eksempel på organisert kriminalitet, med et industrielt høydepunkt på 1990-tallet, men et påfølgende tilbakeslag på grunn av flere metanolsaker samt synkende priser og endrede drikkevaner ved begynnelsen på 2000-tallet. Etter dette har blant annet import og omsetning av cannabis blitt ansett som et av de største kriminelle markedene.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.