Q219416

Liste over Sustainability Bok : Stem på dine favoritter.

Liste over Sustainability Bok  : Stem på dine favoritter.

Bærekraft (engelsk: sustainability) er et begrep som brukes for å karakterisere økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider ved menneskelige samfunn.

Begrepet ble første gang brukt i Brundtlandrapporten i 1987, der bærekraftig utvikling (sustainable development) defineres som «utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov. Bærekraft inneholder to sentrale begreper.:

 • begrepet behov, særlig de grunnleggende behovene til verdens fattige, som bør gis overordnet prioritet, og
 • ideen om begrensninger som følger av teknologisk utvikling og sosial organisering på miljøets evne til å møte nåværende og fremtidige behov».

Termen bærekraftig utvikling ble senere brukt i FNs program Agenda 21 under Riokonferansen i 1992. Under det sosiale toppmøtet World Summit on Social Development i 1995 ble bærekraftig utvikling definert som «rammene for våre anstrengelser for å oppnå en høyere livskvalitet for alle mennesker», der «økonomisk utvikling, sosial utvikling og miljøvern samvirker og forsterker hverandre gjensidig.»

Selv om innholdet i bærekraftbegrepet har vært gjenstand for debatt og uenighet, inneholder de fleste charter og handlingsprogram som omhandler bærekraft visse felles prinsipper:

 • varsomhet ved risiko, usikkerhet og irreversible prosesser,
 • sikker evaluering av naturverdier og bevaring av natur,
 • samordning av miljømessige, sosiale og økonomiske mål i planlegging og handling,
 • folkelig deltakelse i beslutningsprosesser
 • bevaring av biologisk mangfold
 • rettferdighet mellom generasjoner
 • globalt perspektiv
 • forpliktelse til bruk av beste praksis (best practice),
 • intet tap av humankapital eller naturkapital,
 • kontinuerlig forbedring og
 • behov for god planlegging (good governance).
 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.