Q35069

Liste over Women's Studies Bok : Stem på dine favoritter.

Liste over Women's Studies Bok   : Stem på dine favoritter.

Kvinneforskning er et begrep som vanligvis brukes som fellesbetegnelse på forskning som gjelder kvinner. Det kan også oppfattes som et tverrfaglig forskningsområde og i noen grad en egen disiplin (særlig i USA). Kvinneforskning kan tematisere kvinners rettslige stillig, kvinners økonomiske stilling og kvinnehelse. Videre kan kvinneforskning utforske politikk og historie fra et kvinneperspektiv. Feministisk filosofi, feministisk vitenskapsteori og feministisk teologi kan teoretisere og stille spørsmål ved hvordan verden tolkes. Kjønn, etnisitet, klasse, seksualitet, sosial ulikhet, rett/rettferdighet, økonomi, familie og arbeid kan tematiseres fra ulike faglige ståsteder.

Kvinneforskning i betydningen forskning på kvinner eller temaer av spesiell relevans for kvinner har røtter langt tilbake. Fra 1960-tallet ble kvinneforskning etablert som egen disiplin eller forskningsområde, og det ble etterhvert opprettet egne institutter, tidsskrifter og studieprogrammer innen faget, særlig i USA. Brukt som samlebetegnelse på forskning på kvinner er ikke kvinneforskning en selvstendig disiplin, men et tematisk fokus.

Analogt til kvinneforskningen har forskningsområdet mannsforskning utviklet seg. Mens kvinneforskning fokuserer på kvinners livssituasjon, tematiserer kjønnsforskning (Gender Studies) den sosiokulturelle konstruksjonen av sosialt kjønn (Gender). Noen ganger blir imidlertid kvinneforskningen oppfattet som en del av kjønnsforskningen, eller begrepene brukt mer eller mindre synonymt eller overlappende. Det kan likevel skilles mellom kvinneforskning og kjønnsforskning i snever forstand.

På engelsk kalles kvinneforskning som oftest kalt Women's Studies eller Feminist Studies, noen ganger Research on Women, avhengig av om man ser det som egen disiplin eller et forskningsfokus. På tysk brukes begrepet Frauenforschung som direkte tilsvarer det norske begrepet.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.