Q512345

Liste over Criminal Defense Lawyer Person : Stem på dine favoritter.

I norsk straffeprosess er forsvarer betegnelsen på den talsmann en siktet eller tiltalt har rett til å la seg bistå av. En slik rett har den siktede på ethvert trinn i saken og han kan selv velge hvem han vil bruke som forsvarer. Det frie forsvarervalg er en grunnleggende menneskerett og nedfelt i artikkel 6 nr. 3 i den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). I norsk straffeprosess er regelen også lovfestet i straffeprosessloven § 94. Som regel vil forsvarer være en advokat, men med særskilt tillatelse fra retten kan det brukes også en «annen skikket person». I Høyesterett kan bare advokater som har møterett for Høyesterett ivareta tiltaltes forsvar.

I nesten alle straffesaker vil siktede ha rett på offentlig forsvarer, dvs. en advokat som staten betaler for ham. Ønsker siktede en bestemt advokat som forsvarer, vil denne nesten uten unntak bli oppnevnt, i andre tilfeller vil tingretten oppnevne en av de faste forsvarere ved domstolen. Unntak fra retten til selv å velge forsvarer gjøres bare hvis valget fører til en vesentlig forsinkelse av saken fordi den valgte forsvarer er opptatt når saken er berammet eller skal avvikles. Den offentlige forsvarer skal ivareta samfunnets interesse i at ingen uskyldig blir dømt og at alt som taler til tiltaltes fordel, kommer frem i saken. Tiltalte kan derfor ikke instruere den offentlige forsvarer som f.eks. kan prosedere på at det ikke er ført bevis for tiltaltes skyld selv om tiltalte har tilstått – noe som skjedde i den kjente Hollekim-saken der Alf Nordhus var forsvarer og der tiltalte ble frikjent.

Forsvareren kan fremlegge bevis i saken, han kan be påtalemyndigheten innkalle vitner eller selv innkalle dem, og han kan avhøre vitner og sakkyndige.

Som hovedregel kan en tiltalt bare ha én forsvarer. I sjeldne tilfeller kan det oppnevnes to forsvarere. Det er imidlertid anledning til å ha flere medforsvarere. Begrepet forsvarer er synonymt med «hovedforsvarer», som er den (eller de to) som har den formelle og fulle forsvareroppnevningen. Ofte vil advokatfullmektiger i forsvarerens firma fungere som medforsvarere og assistere forsvareren.

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!