Q628967

Liste over Labor Law Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Labor Law Person   : Stem på dine favoritter.

Arbeidsrett regulerer vilkårene i arbeidslivet. Den omhandler altså rettsregler som gjelder mellom partene i arbeidsforhold, altså forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Disse rettsreglene er nedfelt i arbeidsmiljøloven.

Tvister som gjelder tariff-avtaler skal reises for Arbeidsretten, som er en egen domstol for fagorganisasjoner.

Tvister som gjelder individuell arbeidsavtale, skal reises for de alminnelige domstoler.

Frem til 1890 fantes en del lovregler for enkelte arbeidstaker-grupper, blant annet lærere, men ingen samlet regulering innenfor arbeidsretten. Et viktig trekk ved rettsutviklingen var at den lovgivning som kom i de fleste land, først tok sikte på å regulere barnas arbeidsvilkår. Det viktigste stridsspørsmålet mellom partene gjaldt arbeidstiden.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.