Q4594605

Liste over Magistrate Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Magistrate Person   : Stem på dine favoritter.
Se også Magistrat (romersk)

Magistrat (fra latin magistratus, øvrighet) var i Danmark-Norge betegnelsen på kollegiet av et utvalg av byens husfaste menn og forskjellige kongelige embedsmenn som utgjorde byenes sivile administrasjon. I mange land var magistraten et rettslig embete med begrenset autoritet til å administrere og håndheve loven. En magistrat kunne ha domsmakt i sivilsaker, kriminalsaker, eller begge deler.

Magistratens historiske røtter går helt tilbake til midten av 1200-tallet, selv om begrepet magistrat først oppsto ved midten av 1600-tallet. I Kristian IVs bylov av 1619 ble det fastslått at lensherrene skulle føre kontroll med byenes magistrater. Samtidig ble preget av borgerrepresentasjon svekket. Ved innføringen av eneveldet i 1660 ble magistratene oppnevnt av kongen, som en del av hans embedsverk.

Magistratene besto på 1600-tallet av et relativt stort antall medlemmer, i Kristiania åtte mann. Antallet ble stadig redusert, og fra ca. 1690 til 1819 var det i Kristiania fire, deretter to, og fra 1828 tre. I de fleste småbyene var det bare én mann. Magistratens leder hadde fram til 1828 tittelen Magistratspresident, deretter Borgermester, en tittel som tidligere var blitt brukt på nestlederen. De øvrige medlemmene ble kalt rådmenn helt fram til 1894, da alle ble kalt borgermestre. Magistratene ble opphevet 1. juli 1922 (lov av 09.03.1917), men kommunene ble gitt adgang til å ansette en rent kommunal borgermester og rådmenn. I Kristiania kunne således de tre borgermestrene fortsette som kommunale tjenestemenn, men hver for seg fikk de reduserte arbeidsoppgaver idet man økte antallet til seks. En ny lovendring i 1938 medførte at borgermestertittelen falt bort.

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!