Q7553

Liste over Oversettelse Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Oversettelse Person   : Stem på dine favoritter.

Å oversette betyr å tolke eller gjengi meningen i en tekst eller et utsagn på et annet språk, som regel skriftlig. Hensikten er å skape en oversettelse eller måltekst som gjengir samme tanke, meningsinnhold og gjerne form eller stil som originalteksten, på en så objektiv og riktig måte som mulig. Oversettelse er forskjellig fra tolking fordi oversetteren ikke behøver å jobbe simultant. Dersom et muntlig budskap likevel skal gjengis skriftlig simultant, kaller man det skrivetolking. En offentlig godkjent oversetter kalles statsautorisert translatør.

Oversettelsens overordnete målsetting er å skape ekvivalens eller størst mulig likhet mellom originalteksten og målteksten, samtidig som man tar hensyn til en rekke språklige barrierer. Slike barrierer eller faktorer kan være konteksten (i hvilken kulturell eller faglig sammenheng teksten er skrevet), grammatikkregler for begge språk, språklig kutyme, idiomer, metaforer, allusjoner og lignende. Disse faktorene må tolkes og veies opp mot hverandre, og krever at oversetteren har god bakgrunnskunnskap om emnet, gjerne høyere utdanning innen feltet, og setter seg godt inn i problematikken som er knyttet til å gjengi teksten på målspråket.

Tradisjonelt er oversettelse naturligvis et arbeid som utføres av mennesker. Det er de senere tiår også blitt gjort forsøk på å automatisere oversettelsen (maskinell oversettelse), eller å bruke datamaskiner som en hjelp til menneskelig oversettelse (elektronisk støttet oversettelse).

Tolkning av en tekst kan i videre forstand også innebære tydning og utlegging som innebærer forskjellige oppfatninger og forståelser av meningsinnholdet i den samme teksten. Gjendiktning er en form for oversettelse der en forsøker å formidle og gjenskape litterære kvaliteter i en tekst og ikke bare det som kommer fram ved en vanlig ordrett oversettelse. Dette gjelder særlig når en oversetter dikt, sangtekster og annet der rytme, lyd og andre poetiske virkemidler også er viktige egenskaper for opplevelsen av teksten.

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!